Termékkategóriák

Jótállási jegy

 

Jelen jótállási kötelezettségvállalás kizárólag csak a fogyasztónak minősülő Megrendelő által vásárolt termékre terjed ki. Szolgáltató - a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően - az alábbi jótállási jegyet állítja ki:


A jótállás tartalma és érvényesítése:

 

1. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama a termék átvételének napján kezdődik.  Felek külön megállapodása esetén plusz két év korlátozott jótállás köthető, mely kizárólag a termék szoftverére vonatkozik. A jótállás csak a készülékre terjed ki, a tartozékaira nem.

 

2. A Szolgáltató által értékesített termékeken fennálló jótállási kötelezettség csak Magyarország területére terjed ki.

 

3. A jótállási igény jelen jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Megrendelő részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállás érvényességét.

 

4. Megrendelő jótállási jogait a termék Ptk. 6:157. § (1) szerinti hibája esetén – a jótállás időtartama alatt bármikor - érvényesítheti. Ha Szolgáltató kötelezettségének Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.


5. Megrendelő jótállási igényét a Szolgáltató fent megjelölt üzlethelyiségeiben személyesen, vagy a Szolgáltató egyéb elérhetőségein keresztül jelentheti be. Szolgáltató a jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerinti tartalommal.


6. A termék hibája esetén Megrendelő
elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével Megrendelőnek okozott érdeksérelmet. Megrendelő másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 10. pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


7.
Megrendelő a választott jótállási jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

8. Szolgáltató a meghibásodott termék részére történő átadását követően - a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (5) alapján legkésőbb öt munkanapon belül - nyilatkozik a Megrendelő által bejelentett igényről.


9.
Amennyiben Megrendelő a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 7. § szakaszának megfelelően a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

10. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. Szolgáltató másodlagos forgalmazói jellege okán egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 5. § bekezdésében javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül. Megrendelő a kijavításra vagy kicserélésre átadott termékről elektronikus megrendelés esetén a http://gsmhome.hu/szerviz-lekerdezes internetes felületen tájékozódhat.


11.
A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jótállási igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha Megrendelő a jótállási igényt csak a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, úgy a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek, azaz a jótállási idő csak a termék elkülöníthető része tekintetében kezdődik meg újból.

 

12. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a hiba oka a termék átadását követően keletkezett, azaz ha a hiba nem a termék gyártási hibájából ered.


13. A jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék hibáját a termék

- rendeltetésellenes használata,

- beázása, ütődése, egyéb mechanikai sérülése,

- bármilyen jellegű, nem Szolgáltató által végzett szoftveres beavatkozás (pl.: szoftver feltörése, módosítása, törlése, internetes szoftverfrissítés),

- illetve egyéb külső beavatkozás

idézi elő.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

14. A Szolgáltató által kötelezően vállalt jótállás a Megrendelő törvényből eredő jogait nem érinti. Megrendelő jogaira a 2013. évi V. törvényben, a 1997. évi CLV. törvényben, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Megrendelő fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

Üdvözlettel, Gsmhome.hu team.