Termékkategóriák

A prémium jótállásra vonatkozó általános szerződési feltételek


 

 

1. Felek megállapodnak, hogy a termék bruttó vételárának 10%-ának megfelelő összegű prémium jótállási díj ellenében Szolgáltató a termék vonatkozásában a jelen megállapodásban foglalt prémium jótállást nyújtja Megrendelő részére. 

2. Jelen megállapodás alapján Megrendelő köteles a prémium jótállási díjat megfizetni. A prémium jótállási díj megfizetésére jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg, külön átvételi igazolás ellenében kerül sor.

3. Jelen megállapodás alapján Szolgáltató köteles Megrendelő kérelmére a terméket – annak hardver hibája esetén – kicserélni (cseretermék). Amennyiben Megrendelő a felajánlott csereterméket nem fogadja el, azzal lemond a prémium jótállás érvényesítéséről. 

4. Amennyiben termékhiány miatt cseretermék biztosítására nincs mód, úgy Szolgáltató köteles a termék helyett egy - a termékkel azonos piaci értékű - másik terméket (helyettesítő termék) szolgáltatni Megrendelő részére. Több helyettesítő termék közül Megrendelő jogosult választani. Amennyiben Megrendelő a felajánlott helyettesítő terméket nem fogadja el, azzal lemond a prémium jótállás érvényesítéséről.

5. A prémium jótállási kötelezettség csak Magyarország területére terjed ki.

6. A prémium jótállás időtartama jelen megállapodás keltététől számított 6 hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fenti határidőn túl bejelentett prémium jótállási igény akkor sem érvényesíthető, ha a hiba észlelésére a határidőn belül került sor. 

7. Megrendelő prémium jótállási igényét a Szolgáltató fent megjelölt üzlethelyiségeiben személyesen, vagy a Szolgáltató egyéb elérhetőségein keresztül jelentheti be. A prémium jótállási igény bejelentése - postán való kézbesítés esetén - határidőben közöltnek tekintendő, amennyiben a bejelentés postai feladására a 6 hónapos határidő utolsó napján került sor.

8. A 6 hónap prémium garancia az eredeti termék megvásárlásától kezdődik. A kicserélt termékre a fennmaradó időtartamban továbbra is érvényesíthető a csereigény.

9. Szolgáltató a hibás terméket annak átvételét követően bevizsgálja. A bevizsgálás időtartama legfeljebb 3 nap. A termék kicserélésére a hiba jellegének megerősítését követő három napon belül kerül sor.

10. Szolgáltató a prémium jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti Megrendelő és a termék adatait, az igény bejelentésének és a termék átvételének időpontját, valamint a termék bejelentett hibáját. Felek az igény érvényesítése kapcsán felmerült észrevételeiket – ideértve az igény elfogadását vagy elutasítását, valamint Megrendelő estleges kifogásait – a jegyzőkönyvben rögzíthetik. 

11. A prémium jótállás csak a készülékre terjed ki, a tartozékaira nem. A prémium jótállás kizárólag a termék hardver hibáira terjed ki, a szoftverhibák nem képezik jelen megállapodás tárgyát.

12. Szolgáltató mentesül a prémium jótállási kötelezettség alól, ha a hiba oka a termék átadását követően keletkezett, azaz ha a hiba nem a termék gyártási hibájából ered.

13. A prémium jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék hibáját a termék

- rendeltetésellenes használata,

- beázása, ütődése, egyéb mechanikai sérülése,

- bármilyen jellegű, nem Szolgáltató által megbízott szervizben végzett szoftveres beavatkozás (pl.: szoftver módosítása, törlése, internetes szoftverfrissítés),

- illetve egyéb külső beavatkozás

idézi elő.

14. Jelen prémium jótállás a termék cseréjén túl egyéb jótállási jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztet. A jelen prémium jótállásban foglaltak nem érintik a Ptk. szerinti szavatossági jogokat, azok jelen prémium jótállástól függetlenül fennállnak. A szavatossági jog érvényesítése kizárja a prémium jótállási jog érvényesítését. 

15. Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy részére Szolgáltató – a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően – a termék tekintetében külön jótállási jegyet bocsátott ki. A jelen prémium jótállásban foglaltak nem érintik a jótállási jegyen feltüntetett jogokat és kötelezettségeket, azok jelen prémium jótállástól függetlenül fennállnak. A jótállási jog érvényesítése kizárja a prémium jótállási jog érvényesítését.

16. Felek jelen megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.